Bookmark and Share

Pravidla JHHL 2014

Vydáno dne 11. 01. 2014 (529 x přečteno)


Provedení požárního útoku

(Pravidla pro Jindřichohradeckou hasičkou ligu)

Odsouhlasena výkonnou radou JHHL dne 10.1.2014.

Platná od 11.1.2014 pro sezónu 2014

 

Použitý materiál:

1 ks přenostná motorová stříkačka PS12  (úpravy i viditelné povoleny).

2 ks savic 1, 6 m ± 0,05 m dlouhé nebo 2 ks savic 2, 5 m ± 0, 05 m dlouhé, o průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním (tvar a úprava šroubení dle výrobce).

1 ks sací koš 110 mm s fukční klapkou (úpravy a použití dle výrobce, úprava náběhu závitu povolena).

2 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice“) B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, plošná šířka min. 113 mm.

1 ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem (tvar a použití dle výrobce).

4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, plošná šířka min. 79 mm.

2 ks proudnic C, maximální délky 450 mm (tvar a použití dle výrobce, úpravy i viditelné povoleny).

4 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí).

 

 

Doba na přípravu a provedení pokusu:

Požární útok – příprava motrové stříkačky a nářadí na základnu do 5 min (dle uvážení pořadatele soutěže).

Příprava pokusu:

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně (neprodleně po ukončení pokusu předcházejícího družstva).

Od povelu rozhodčího „Na základnu!“ se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době si musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení PÚ. Na základně, kromě potřebného nářadí k provedení PÚ, smí být pouze guma či podložka pod savice a to tak, že nesmí přesahovat půdorys motorové stříkačky. Jiné podložky či pomůcky jsou nepřípustné!

Hadice B a C jsou stočeny a umístěny na základně v koučích (bez nějakých delších přesahů, odmotaných a rozložených po základně), tak že zuby půlspojek se nedotýkají (půlspojky se mohou překrývat a dotýkat).

Proudnice mohou být zasunuty do hadic.

Savice mohou být položeny nebo postaveny na základně, opřeny nebo položeny přes motorovou stříkačku.

Sací koš může být opřen nebo položen na motorové stříkačce nebo na nářadí. Mezi šroubením koše a savice musí být prostor min. na proložení listu papíru.

Rozdělovač musí být umístěn na základně.

Hákové klíče mohou být použity 0 – 4 ks, dodatečné úpravy jsou povoleny.

Motorová stříkačka je v okamžiku startu nastartovaná (v případě zhasnutí motoru je možno znovu nastartovat).

K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro PÚ. Na chladiči zábrany povoleny.

Žádné nářadí nesmí přesahovat základnu, nebo se nesmí dotýkat země mimo základnu kromě savic.

 

Provedení pokusu PÚ:

Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede sešroubování přívodního vedení, spojí dopravní a útočné vedení a nastříká oba terče. Spojky savic při požárním útoku mohou být dotaženy ručně nebo pomocí klíčů.

Veškerý materiál musí být ze základny nesen v ruce nebo za opaskem. Vyjímkou savice, která se napojí na motorovou stříkačku.

První hadice B musí být před napojením na stroj viditelně nadzdvižena nad základnu i s oběma půlspojkami a rozhozena. Tento postup se musí dodržet i při neúmyslném skopnutí nebo samovolném rozložení hadice.

Spojovat na základně je možno pouze savici a sací koš.

Přívodní vedení musí být před ponořením do vodního zdroje spojeno a připojeno na motorovou stříkačku. Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje. Koš se nesmí dotahovat pod vodou. Začít sát se může libovolně, ale nesmí se pomáhat pumpováním.

Savice musí být šešroubovány a našroubovány na motorovou stříkačku do ukončení požárního útoku (signalizace obou terčů).

Nástřik terčů se provádí v jakékoliv poloze, např. ve stoje, v leže, v kleče, proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva. Žádný člen soutěžního družstva se nesmí od výstřiku vody z kterékoliv proudnice jednoho z útočnch proudů dotýkat čáry stříkání nebo prostoru za touto čárou.

Požární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Signalizace rozhodčího neznamená ukočení útoku.

Voda v nádrži se během PÚ nedoplňuje!

Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení, včetně sacího koše, rozpojit až po kontrole rozhodčím. (Rozhodčí může kontrolu provést pouze vizuálně a poté vydá jasný a srozumitelný příkaz k rozšroubování vedení).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla

Odsouhlasena výkonnou radou JHHL dne 10.1.2014.

Platná od 11.1.2014 pro sezónu 2014

 

Účast v lize

Ligy se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR.

 

Rozsah ligy

Do bodování ligy se bude počítat každé zúčastněné družstvo, které se na bodované soutěži musí prezentovat nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžích družstev na začátku soutěže, tzv. nástupu se musí zúčastnit min. jeden člen družstva přihlášeného do soutěže. Výši startovného na soutěži bodované do ligy si libovolně určuje pořádající družstvo (max. částka 500 Kč).

 

Startování ligy

Na povel startéra „Na místa!“ a „Připravte se!“ zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Soutěžící se nesmí dotýkat rukama ani nohama startovní čáry. Na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící startovní postavení. Pokus je odstartován akustickým signálem, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svém místě v klidu. Při předčasném výběhu družstva je start vyhodnocen jako neplatný. Každé družstvo má povolen pouze jeden neplatný start, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky.

 

Rozhodčí ligy

Na soustěži musí být přítomen hlavní rozhodčí nebo proškolená osoba nominovaná a schválená radou ligy. Hlavní rozhodčí má za úkol provést kontrolu stavu a správnosti měření tratě při každém kole ligy. Rozhodčí sledují plnění disciplíny a zvednutím bílého či červeného praporku (nebo jiným smluveným signálem) signalizují správnost provední dané disciplíny. Před startem dalšího pokusu rozhodčí startérovi signalizuje připravenost úseku.

 

!!! Jakékoli úmyslné upravování dráhy (posun základny, nádrže atd.) během soutěže je zakázáno pod trestem diskvalifikace!!!

!!! Soutěžící nemají právo se domlouvat, dohadovat či jinak komentovat výrok rozhodčích, v opačném případě může hlavní rozhodčí dané družstvo ze soutěže pro nesportovní chování vyloučit, po opakovaném prohřešku (i na další soutěži) pak družstvo vyloučit z daného ročniku ligy!!!

 

Měření času ligy

Do bodování ligy je možno přihlásit pouze soutěž, na které bude použito elektronické časomíry se sklopnými terči (provedení terčů je libovolné). V případě technické závady na časomíře je možno po odstranění závady pokus opakovat. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při zachování funkčnosti stopek. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že by nemohla být zajištěna regulérnost soutěže (v případě nemožnosti opravy časomíry na místě). Za takového stavu se čas změří na třech stopkách, které budou mít rozhodčí k dispozici. Jako úřední čas se bere čas prostřední.

 

Podmínky pořadatele soutěže bodované do ligy

Startovní pořadí záleží na pořadateli soutěže. Možnost výměny startovního pořadí po sestavení startovní soupisky je možné po dohodě dotčených soutěžních družstev a nahlášení této změny pořadateli. Pořadatel soutěže zajistí se známení s pravidly všechna družstva. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena. Začátky soutěží jsou vždy na pozvánkách.

Pořadatel je povinen zajistit alespoň proškolené dva lidi a startéra, kteří jsou seznámeni s pravidly ligy.

 

Požární útok – nářadí

Plošina - základna pro PS12 a nářadí: rozměr 2 x 2 m

                                                                    materiál: dřevo

                                                                    výška: 5 – 10 cm

Nádrž na vodu - obsah min 1 000 l – menší po souhlasu družstev. Nádrž může být z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran.

Soutěžící musí být oblečeni ve stejnokroji v celém družstvu, vyjímku tvoří půjčený závodník (závodnice) z jiného družstva. Povoleny jsou i kratší kalhoty, které ale musí zakrývat lýtka, trika s krátkým i dlouhým rukávem, ovšem při zachování stejného vzhledu a barvy pro celé družstvo. Obuv musí být plná, s pevou patou (pracovní obuv, kopačky, tretry, apod.). Nutným vybavením soutěžících je ochranná přilba a u útočníků pásek.

 

Provedení požárního útoku s vodou

Je nutné dodržet provedení útoku dle nákrasu viz. příloha č. 1.

Strojník musí mít zajištěn takový rozhled na soutěžní trať, aby viděl celý průběh požárního útoku a mohl včas v případě potřeby reagovat. Trať může být orientována z kopce dolů nebo naopak. Soutěžící nastoupením na startovní čáru k provedení požárního útoku potvrzují znalost pravidel ligy a zároveň potvrzují, že startují na vlastní nebezpečí, jelikož se soutěží bez přetlakových ventilů.

!!!Všichni členové soutěžícího družstva musí mít při provádění PÚ nasazeny ochranné přilby (při přípravě nemusí), při ztracení helmy nesmí soutěžící pokračovat v útoku dokud si helmu nenasadí, oblečeni ve stejnokroji se zakrytými lýtky. Pásek není povinen.

 

Provedení útoku žen

U ženského družstva je volný styl pro provedení požárního útoku (provedení klasického útoku nebo „hurá“ stylu). Vždy musí proběhnout sání. V kategorii ženy může startovat družstvo složené s jedním mužem.

 

Složení družstev

V každém družstvu startuje max. 7 členů. Za soutěžní družstvo mohou nastoupit pouze dva členové nebo členky jiného družstva – tato skutečnost musí být oznámena při poradě velitelů před začátkem soutěže. V kategorii ženy může startovat družstvo složené s jedním mužem.

V případě účasti dvou družstev z jedhoto SDH (muži A, muži B) se musí soutěže zúčastnit min. 10 členů, u SDH s jendím soutěžním družstvem se musí soutěže zúčastnit min. 5 členů (způsob kontroly bude proveden dle domluvy s hlavním rozhodčím).

 

Bodování, hodnocení a administrativa ohledně ligy

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích na 1. – 10. místě v kategorii muži a na   1. – 5. místě v kategorii ženy obdrží body pro celkové hodnocení v lize dle následující tabulky:

Kategorie muži

Kategorie ženy

Místo

Body

Místo

Body

1.

15

1.

10

2.

13

2.

7

3.

11

3.

5

4.

9

4.

2

5.

7

5.

1

6.

5

6.

 

7.

4

7.

 

8.

3

8.

 

9.

2

9.

 

10.

1

10.

 

 

 

Při neplatném pokusu PÚ, technické závadě na stroji a vybavení nebo neúčasti na soutěži bodované do ligy 0 bodů a to i při diskvalifikaci, tomu se rozumí počínání si proti pravidlům JHHL. Při denních závodech je vždy bodovano první kolo, při nočních závodech je bodováno vždy první kolo běžené za tmy.

 

Do celkového hodnocení se započítávají bodové zisky družstev z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rohodne vždy počet lepších umístění. Při stejném dosaženém čase se přidělí stejná bodová hodnota za lepší umístění.

 

 

Podávání protestů

Protest může podat pouze vedoucí soutěžního družstva, které se účastní daného kola ligy do 15-ti minut od ukončení pokusu a to pouze písemně s kaucí 200 Kč hlavnímu rozhodčímu soutěže. Hlavní rozhodčí je povinen řádně podaný protest řešit a vyřešit. Může využít i videozáznam, to vše až po složení kauce. Protest může podat pouze vedoucí družstva, které se cítí být poškozeno rozhodnutím rozhodčího. Kauce je v případě oprávněnosti protestu vratná, v opačném případě propadá ve prospěch ligy. Protest bude podáván na předepsaném tiskopise.

 

Výkonná rada

Rada ligy se bude skládat z jednotlivých členů, vždy po jednom zástupci z každého sboru. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomno min. zástupci z každého sboru. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomno min. 5 členů. Rozhodnutí je platné, hlasuje-li nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnocenného hlasování při sudém počtu přítomných členů, má rozhodující hlas předseda výkonné rady ligy (v jeho nepřítomnosti jeho zástupce).

 

Výkonná rada

Sbor

Jméno

Tel. Číslo

E-mail

Odp. Os.

SDH Strmilov

Sedlák Vlastimil

728826918

stounvs@centrum.cz

 

SDH Kaliště

Krafka Roman

721610187

sdhkaliste@gmail.com

 

SDH Horní Němčice

Lovětínský Miroslav

601341673

mira.lovetinsky@seznam.cz

 

SDH Kunžak

Dvořák Jiří

606600398

georg222@seznam.cz

 

SDH Dolní Žďár

Novák Jiří

721555500

info@strejda.cz

 

SDH Valtínov

Závodný Petr

606719555

p.z@tiscali.cz

pokladník

SDH Horní Pole

Skácel Martin

602758905

smrtka24@seznam.cz

 

SDH Studená

Čeloud Tomáš

606918932

tomas.celoud@seznam.cz

 

SDH Jilem

Štambera Vojtěch

723189332

pan.kostal@centrum.cz

 

SDH Mrákotín

Mikšíček Ondřej

721536631

miksicekO@seznam.cz

 

SDH Mosty

Drobil Jiří

723977871

drobiljirka@seznam.cz

 

SDH Horní Meziříčko

Brtník Lukáš

725086337

brtniklukas@seznam.cz

Zápis ze soutěží

SDH Zahrádky

Šedivý Martin

606386735

martinsedivy@seznam.cz

 

 

 

Financování ligy

Pořádající soutěže, která spadá pod JHHL, odvede z každého soutěžního družstva 30 Kč do pokladny JHHL. Poplatek vybere pokladník ihned po skončení soutěže, pokud nebude moct být přítomen, zvolí po domluvě jinou zodpovědnou osobu.

 

Ročník soutěží 2014

Pořadí

Datum

Soutěž

Denní/noční závody

1.

10.5.2014

Kaliště

Denní

2.

24.5.2014

Valtínov

Denní

3.

14.6.2014

Horní Pole

Denní

4.

28.6.2014

Mosty

Denní

5.

4.7.2014

Horní Meziříčko

Noční

6.

12.7.2014

Kunžak

Denní

7.

26.7.2014

Horní Němčice

Noční

8.

2.8.2014

Studená

Denní

9.

16.8.2014

Zahrádky

Denní

10.

13.9.2014

Dolní Žďár

Denní